CY/CFS là cặp thuật ngữ để chỉ dịch vụ giao nhận container tại các địa điểm của người gửi và người nhận.

CY là từ viết tắt của container yard, dùng để chỉ bãi tập kết các container, thường là nằm trong cảng. CFS là container freight station, là trạm thu gom hàng hóa từ các chủ hàng để đóng vào container, hoặc phân chia hàng từ một container ra cho người người nhận, thường nằm bên ngoài cảng. Có thể thấy CFS là một địa điểm cố định chuyên để đóng hoặc dỡ hàng khỏi container, trong khi CY là bãi chứa các container đã đóng xong hàng.

Như vậy:

  • CY/CY là chỉ dịch vụ giao nhận nguyên container, từ cảng của người gửi đến cảng của người nhận.
  • CY/CFS: nhận nguyên container từ cảng của người gửi, đưa đến kho hàng lẻ ở gần người nhận và dỡ hàng, người nhận phải đến kho hàng lẻ để nhận hàng.
  • CFS/CY: người gửi phải đem hàng đến kho hàng lẻ để đóng vào container, container đó sẽ được chuyển đến cảng của người nhận.
  • CFS/CFS: hàng lẻ, người gửi đem hàng đến kho hàng lẻ để đóng vào container, container được chuyển đến kho hàng lẻ ở gần người nhận và dỡ hàng, người nhận phải đến kho hàng lẻ để nhận hàng.